UitlegDe inhoudelijke opzet van de quickscan-tool is beschreven in de rapportage en een artikel in Stromingen. Geen tijd om de rapportage te lezen? Via onderstaande vragen worden enkele specifieke punten behandeld. Voor verdere vragen kan je contact opnemen.


Welke drainage wordt berekend?

De quickscan-tool is opgezet door de POV Piping, daarom richt de tool zich op het draineren van een afgesloten watervoerende laag in de ondergrond nabij een buitenwater. Drainage van de freatische lijn in de dijk wordt niet beschouwd.


Welke drainagetechnieken zijn opgenomen?

De meest toegepaste drainagetechnieken bij dijken zijn opgenomen: een ontlaststelsel met verticale bronnen, een horizontale drain (geboord en gegraven) en een grindkoffer. Alle systemen gaan uit van lozing onder vrij verval op het binnendijkse oppervlaktewater.


Wat is een quickscan?

Met een quickscan wordt een eerste indicatieve berekening bedoeld die in verkenningsfase van een dijkversterkingsproject wordt gemaakt. Het enige doel is om de mogelijkheden voor drainagetechnieken te verkennen. De tool is niet geschikt om een (voor)ontwerp te maken.


Hoe onderzoek ik meerdere scenario’s?

Vul de eerste keer de invoer in via de invoervelden. Het makkelijkste is om na je eerste berekening het tekstbestand te downloaden. In dat bestand staat al je invoer. Pas dat bestand zelf aan voor je volgende scenario. Je kan het bestand daarna uploaden voor je volgende berekening.


Welke aspecten beschouwt de quickscan-tool?

De quickscan tool maakt een inschatting van waterbezwaar van het drainagesysteem en de investerings- en onderhoudskosten via een SSK-raming.


Maakt de quickscan-tool een optimalisatie?

Nee, de huidige versie maakt alleen een berekening op basis van de ingevoerde waarden.


Is de kostenraming compleet?

De kostenraming is opgesteld conform de SSK systematiek. Binnen de directe kosten zijn alle werkzaamheden voor het aanbrengen van de systemen zoals leveranties, grondwerk, aan- en afvoer materialen en materieel en tijdelijke voorzieningen in de genoemde prijzen inbegrepen. De voornaamste kostenkentallen zijn met behulp van kostendatabase opgebouwd. De overige kostensoorten zoals nader te detailleren, indirecte kosten van de aannemer, de engineeringskosten en de overige bijkomende kosten, evenals de onzekerheden worden als procentuele posten opgenomen. Voor alle drainagetechnieken zijn gelijke procentuele opslagen gehanteerd.

De weergegeven kostenraming moet voor ieder project specifiek worden bekeken. De volgende posten zijn bijvoorbeeld niet inbegrepen, maar kunnen wel relevant zijn: bijzondere kruising van leidingen en verhardingen, specifiek maatwerk voor werkzaamheden op particulier terrein, vastgoedkosten, acceptatiekosten voor vrijkomende grond wanneer deze niet “schoon” blijkt te zijn, geohydrologisch en geotechnisch veldwerk, andere aanpassingen aan het binnendijkse oppervlaktewater dan een lozingslocatie.
Voor diverse onderdelen zijn aannames voor de kosten, maar kunnen voor een specifiek project anders zijn, bijvoorbeeld de afstand voor lozing op het binnendijkse oppervlaktewater en herstelkosten aan maaiveld.
De resultaten van de kostenramingen zijn exclusief BTW.


Met welke stijghoogte(verlaging) wordt gerekend?

De quickscan-tool berekent eerste een stijghoogte zonder drainagesysteem. Vervolgens wordt bij de binnenteen deze stijghoogte verlaagt met de opgegeven verlaging. Vervolgens wordt bij de binnenteen deze stijghoogte verlaagt met de opgegeven verlaging. Een module om de vereiste verlaging te berekenen conform het deelfaalmechanisme opbarsten ter hoogte van de binnenteen wordt nog toegevoegd.


Hoe schematiseer ik de ondergrond?

De quickscan-tool is gemaakt voor veel voorkomende gevallen langs Nederlandse waterkeringen: een slecht doorlande deklaag boven op een watervoerende pakket. Het drainagesysteem staat in de bovenzijde van het watervoerende pakket. De onderzijde van het watervoerende pakket is ondoorlatend. In het watervoerende pakket kan een slecht doorlatende laag worden opgenomen. De bovenzijde van het watervoerende pakket staat in verbinding met het buitenwater. In de deklaag vormt de freatische grondwaterstand een bovenrandvoorwaarde. Het afwateringssysteem snijdt alleen in de deklaag, niet in het watervoerende pakket. Alle parameters worden ingevoerd via de invoermodule.


Hoe wordt de grondwaterstroming berekend?

De grondwaterstroming wordt analytisch berekend via de modelcode Tim ML. Dit is een open-source rekencode. Witteveen+Bos heeft hieraan bijgedragen door specifieke oplossingen toe te voegen voor een 2D-doorsnedemodel. Het gebruik van een analytisch model zorgt voor een snelle en inzichtelijke berekening zonder dat een rekengrid hoeft te worden gedefinieerd.


Houdt de tool rekening met onvolkomenheid in het watervoerende pakket?

Ja, het watervoerende pakket wordt opgedeeld in meerdere lagen zodat bij de stroming naar het drainagesysteem rekening wordt gehouden met de dikte van het watervoerende pakket. Dit wordt in de geohydrologie onvolkomenheid genoemd.


Wordt de freatische lijn in de dijk berekend?

Nee, de freatische grondwaterstand is een bovenrandvoorwaarde. Deze is alleen ondersteunend voor de berekening van de kwelflux, en wordt daarom niet weergegeven. De quickscan-tool biedt dus geen inzicht in de freatische lijn in de dijk.


Waar lees ik meer over drainagesystemen bij dijken?

De POV Piping heeft een handreiking opgesteld voor drainagesystemen in de verkenning. Deze handreiking biedt een goed overzicht van de te nemen stappen in de verkenningsfase en de verschillen tussen de drainagesystemen. Voor de verdere uitwerking van een drainagesysteem kan de POV Publicatie Drainagetechnieken worden gevolgd die wordt opgezet door de POV Piping en POV Macrostabiliteit.


Kan ik een pomp inzetten in mijn drainagesysteem?

Ja, dat kan. Dit valt buiten de quickscan-tool. Het toepassen van een vaste pomp biedt de mogelijkheid om op reguliere en automatische wijze de werking van het systeem te testen en een grotere verlaging te bereiken en/of het onttrokken water direct op het buitenwater te lozen. Dit is bijvoorbeeld ontwikkeld onder de naam DMC.


Mijn vraag staat hier niet bij.

Neem contact op. De contact gegevens staan op de contact pagina.


Kan je me op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen?

Geef je hiervoor op via de nieuwsbrief pagina.


Kan ik de code direct gebruiken of verbeteren?

Ja. We delen de Python code via Github: github.com/drainagequickscan/drainagequickscan.


Tot waar loopt het voorland?

Onderstaande afbeelding geeft opbouw van de zone voorland weer. Deze loopt tot en met de buitenkruin, zoals weergegeven in onderstaande doorsnede.